CEO, CTO ve CFO Nedir? Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor?

CEO, CTO ve CFO Nedir? Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor?

CEO, CTO ve CFO nedir? Bu kısaltmalar ne anlama geliyor? Çalışma hayatında sıkça duyulan ve üst seviye liderlik pozisyonlarını belirten bu unvanların ne anlama geldiğine bakıyoruz.

Bir şirkette çok sayıda farklı pozisyon yer alabiliyor. Bu pozisyonların herbirine farklı isimler verilmiş. İngilizce’den dilimeze geçen bu kısaltmaların açılımlarına ve hangi görevlere sahip olduklarına göz atacağız.

Bu yazımda CEO, COO, CIO, CMO, CGO, CTO ve CFO nedir diye bakacağız. Bu kısaltmalardan daha onlarcası var. En çok kullanılanları bu yazımda derledim. Hangilerinin ne iş yaptığına ve kimin kimden daha üst kademede olduğuna da ulaşabileceksiniz.

CEO, CTO ve CFO Nedir?

Kısaltmalara geçmeden önce neden tümünde C harfinin olduğundan bahsedelim. Hepsinin C harfi ile başlamasının sebebi Chief yani Türkçe’deki Şef sözcüğünün ilk kısaltma olmasıdır. Diğer harfler ise başka kelimelerin kısaltmalarından oluşmaktadır.

Bir iş yerinde veya kurumda çalışanların isimlerinden önce gelen unvanların neler olduğunu merak ediyorsanız yazımın devamında tüm kısaltmaları bulabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım.

CEO

En çok duyulan kısaltma olan CEO Chief Executive Officer kelimelerinin baş harflerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur. Türkçe’de ise İcra Kurulu Başkanı olarak geçmektedir. Bir şirketin veya kuruluşun yönetim ve idaresinden en üst mertebe sorumlu olan kişidir.

CEO denince akla şirket sahibi gelmektedir. Ancak bu durum her zaman geçerli değildir. Bir kurum veya kuruluşun da CEO’su olabilir. CEO çalışan zincirinin en tepesindeki kişidir. Çoğu zaman CEO aynı zamanda kurucudur ve şirketin amacını, vizyonunu ve misyonunu belirler.

CEO’nun sorumlulukları arasında işletmenin Pazar bağlantısını yapma, bütçeleme, yatırım kararları konusunda nihai söz sahibi olma ve şirketin stratejilerini hedeflerine ulaşacak şekilde yönlendirme bulunmaktadır.

İdeal bir CEO, takımına rehberlik etmeli, kaynak sağlamalı ve engelleri ortadan kaldıran bir “lider” olmalıdır. CEO’nun sahip olması gereken özellikler arasında çalışkanlık, liderlik, yüksek motivasyon, özgüven bulunmaktadır.

COO

Chief Operating Officer kelimelerinin baş harflerinden oluşan COO Operasyon Yöneticisi anlamına gelmektedir. Bir şirket veya işletmenin günlük idaresinden ve işletilmesinden sorumlu olan kişiye verilen unvandır.

COO yani operasyon yöneticisi ya da genel müdür doğrudan İcra Kurulu Başkanı’na (CEO) rapor verir ve sağ kolu olarak kabul edilir. Bazı şirketlerde COO, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak da bilinir.

COO unvanını taşıyan kişiler CEO’dan daha fazla karar alma yetkisine sahip olabilirler. Eğer CEO’ya çıkmayacak derecede gerçekleşen bir olay var ise bu COO’ya kadar gelir ve karar verici pozisyonunda yer alır.

COO bir kuruluşta meydana gelen tüm operasyonlardan sorumludur. Bu yüzden asıl işi yapan ve yaptıran kişi olarak da bilinir. İş yüklerinin fazla olmasından ötürü sabırlı ve vakti yönetimini iyi yapmaları gerekir.

CMO

Türkçesi Pazarlama Müdürü olan Chief Marketing Officer satış yönetimi, ürün geliştirme, reklam, pazar araştırması ve müşteri hizmetleri gibi pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olan kişidir.

İletişim yoluyla kaliteli hizmet sunmaya odaklanmak ve pazarlama faaliyetlerini optimize etmek için tüm departmanlarla ilgili düzenlemeleri yapar. Bu kişi satış, ürün geliştirme ve pazarlama ile ilgili her konudan birinci dereceden sorumludur.

Bir CMO’nun temel görevi, marka bilinirliğini artıracak ve kuruluşun rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olacak kapsamlı bir pazarlama planı geliştirmek ve bu sayede büyümeyi kolaylaştırmak ve satışları artırmaktır.

Pazarlama müdürleri genellikle CEO ya da COO’ya rapor verir ve hem işletme hem de pazarlama alanında ileri derecede yetkinliğe sahip olmaları gerekir.

CFO

Chief Finance Officer yani Mali İşler Müdürü bir işletmenin mali işlerinden en üst seviyede sorumlu olan yöneticidir. CFO’nun görevleri arasında nakit akışını ve finansal planlamayı gözlemlemek, şirketin finansal bakımdan güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek ve düzeltici adımlar önermek yer alır.

CFO ayrıca finansal planlama, finansal risklerin yönetimi, kayıt tutma ve finansal raporlama dahil olmak üzere şirketin mali yönetiminden sorumlu olan kişidir. Bazı sektörlerde CFO, verilerin analizinden de sorumludur.

Mali işler müdürü çoğu zaman genel müdür, CEO’ ve yönetim kuruluna rapor verir ve ayrıca yönetim kurulunda yer alabilir. CFO’nun yapması gerekenlerin içinde liderlik, yönetim kurulu ile iletişim, tedarikçiler ve satıcılarla müzakere etmek ve şirketin misyonunu, vizyonunu, değerlerini ve kültürünü desteklemek gibi başka görevler de vardır.

CTO

Açılımı Chief Technology Officer olan CTO Türkçe’ye Teknolojiden Sorumlu Başkan olarak geçmiştir. Tam olarak kavramı karşılamasa da bir kurumda teknoloji ile alakalı tüm konularadan sorumlu olan kişidir.

CTO, teknolojinin yanı sıra araştırma ve geliştirmeden de sorumludur. Bir organizasyonun kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını inceler ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak yatırımlar yapmak için sermaye kullanır. CTO genellikle doğrudan CEO’ya rapor verir ve bağlıdır.

CTO, bir şirket içindeki en yüksek teknoloji yöneticilik pozisyonudur ve IT veya mühendislik departmanına liderlik eder. Politikalar ve prosedürler geliştirir ve dış müşterilere odaklanan ürün ve hizmetleri geliştirmek için teknolojiyi kullanır. CTO ayrıca geliri artırmak için stratejiler geliştirir ve maliyet-fayda analizi ve yatırım getirisi analizi yapar.

CIO

Chief Information Officer yani Bilişim Kurulu Başkanı sıklıkla CTO ile karıştırlır. Kurumsal hedefleri desteklemek için bilgi teknolojisi ve bilgisayar sistemleri ile çalışan bir işletmedeki en üst düzey yöneticiye verilen bir iş unvanıdır.

Bir organizasyonun baş bilgi sorumlusu olarak çeşitli ticari işlevlerden sorumludur. İlk ve en önemlisi, CIO bir iş lideri rolünü yerine getirmelidir. CIO, tedarikçilerden bilişim teknolojileri ekipmanı satın alınması veya yeni BT sistemlerinin oluşturulması gibi konularda kararlar verir.

Ayrıca bir iş lideri olarak CIO, kendi kuruluşlarının işgücüne liderlik etmekten ve onları yönlendirmekten sorumludur. CIO tipik olarak güçlü organizasyon becerilerine sahip olmak zorundadır.

Bu, özellikle kuruluş çalışanlarının çıkarlarını göz önünde bulundurarak rekabet avantajı elde etmek için rolleri ve sorumlulukları dengelemesi gereken bir kuruluşun baş bilgi görevlisi için geçerlidir. CIO’lar da işe alım sorumluluğuna sahiptir, bu nedenle mümkün olan en iyi çalışanların kaynağı ve beslenmesi için proaktif bir şekilde çalışmaları önemlidir.

CLO

Chief Legal Officer Türkçe hali ile Hukuk Departmanı Başkanı bir kurumda hukuk işlerinden en üst düzeyde sorumlu olan yöneticilik unvanıdır. Şirketin yönetim kurulu üyelerine ve diğer görevlilerine, dava gibi karşılaştığı önemli yasal ve düzenleyici konularda danışmanlık yaparak şirketin yasal risklerini en aza indirmesine yardımcı olan uzman kişidir.

CLO ayrıca şirketin yönetim kurulunun bir üyesi olabilir ve CEO tarafından denetlenir. CLO, şirketin şirket içi avukatlarını denetler. Şirket içindeki hukuksal düzenlemelerin oluşturulmasından da sorumludur.

Görevleri şirketin yapısı gereği değişebilir. CLO’ların özel görevleri her kuruluşta aynı olmayabilir. Bu pozisyon, yönetici liderliğini, faaliyetlerini etkileyebilecek veya bunlarla ilgili olabilecek yeni veya değişen yasalar hakkında bilgilendirmeyi kapsar.

CLO ayrıca, çalışanların rolleri veya şirketin faaliyetleri ile ilgili yasal konuları ve protokolleri anlaması gereken çalışanlar için gerekirse müfredat programları oluşturabilir.

CCO

Chief Communications Officer yani halkla ilişkiler müdürü olarak bilinen bu unvan bir kurumdaki halkla ilişkilerden ve iletişimden birinci derecede sorumlu olan kişiye verilen unvandır.

Gerek müşteriler gerekse kurumlar ile yapılacak iletişimde süreci CCO yönetir. Bir şirketin CCO’su, bir işletmenin iletişim risklerini ve fırsatlarını hem şirket içinde hem de şirket dışında yönetmekle sorumlu kişidir.

Bu yönetici genellikle çalışanlar, hissedarlar, medya, blogcular, iş dünyasının etkili üyeleri, basın, topluluk ve kamu dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlarla iletişimden sorumludur.

CCO’larda olması gerekenler nitelikler ise kuvvetli iletişim teknikleri, aynı anda birden fazla paydaş ile görüşmeleri sorunsuz yapabilme, sorun çözme kabiliyeti ve iş ilişkileri geliştirmedir. Pek çok kurumda CCO’la doğrudan CEO ya rapor vermektedir.

CHRO

Chief Human Resources Officer açılımına sahip olan CHRO ise bizdeki insan kaynakları unvanına denk gelmektedir. İnsan kaynakları müdürü olan bu kişi işe alım süreçleri başta olmak üzere, eğitim, performans ölçümü, personel ilişkileri gibi konulardan birinci dereceden sorumlu olan kişidir.

CHRO sahip olduğu diğer roller ise işgücü stratejisti, organizasyon ve performans şefi, İK hizmet sunumu sahibi, uyum ve yönetişim düzenleyicisi ve üst düzey liderlik ekibine kıçluk ve yönetim kuruluna danışmanlık şeklinde sayılabilir.

CHRO’ların sahip olmaları gereken temel yetenekler, iş stratejisine ve şirkete göre değişmektedir. Ancak yeni teknolojilere, bilgi ve iletişim kaynaklarına uyum sağlamak tüm şirketlerde çalışan insan kaynakları müdürleri için şarttır. İnsani ilişkilerin yüksek olması, insan sarrafı olma, iş hukukunu iyi takip etme gibi özelliklere de sahip olmaları gerekmektedir.

Aylin Karaman

Aylin Karaman

Para kazanma yolları üzerinde uzun yıllardır araştırma yapıyor ve bu yolları deniyorum. Edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam, fikir ve önerileriniz için parakazanmarehberi@yandex.com mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Para Kazanma Rehberi
Logo
Enable registration in settings - general